Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa "MORATEX"

Cele projektu
Do celów bezpośrednich projektu należą:


1. Wniesienie znaczącego i kreatywnego wkładu, w ujęciu komercyjnym, w rozwój regionu poprzez utworzenie dwóch nowych wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczych oraz poprzez inwestycje w infrastrukturę badawczą oraz techniczną, a następnie wdrożenie i akredytację nowoczesnych procedur badawczych,


2. Uzyskanie nowych kompetencji projektowych w zakresie projektowania technikami symulacyjnymi, oceny nowych rozwiązań konstrukcyjnych z obszaru włókienniczych wyrobów specjalnych (w tym typu PPE), nowoczesnych włókienniczych kompozytów balistycznych oraz konstrukcyjnych,


3. Wdrożenie nowych obszarów projektowych na podstawie planu prac badawczych,


4. Zwiększenie zakresu i zasięgu współpracy regionalnej, międzyregionalnej oraz międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi,


5. Zdynamizowanie wykorzystania, w ujęciu naukowym i utylitarnym, na rzecz długookresowego wzrostu i zrównoważonego oraz stabilnego rozwoju uzyskanych produktów i rezultatów projektu realizowanych w ramach planowanego programu badawczego,


6. Zdynamizowanie aktywności Instytutu w komercjalizacji rezultatów prac B+R.
Celem podstawowym, w ujęciu ITB „MORATEX” jest zwiększenie zakresu i zasięgu współpracy B+R, opartej o aspekty gospodarczego wykorzystania jej efektów, poprzez zintensyfikowanie działalności B+R instytutu oraz uzyskanie nowych kompetencji ukierunkowanych na badania ergonomii oraz projektowania, technikami niekonwencjonalnymi, zaawansowanych technologicznie włókienniczych wyrobów specjalnych stanowiących jeden z potencjałów endogennych województwa łódzkiego.


Do celów pośrednich projektu należą:


1. Zwiększenie stopnia innowacyjności oraz umiędzynarodowienia i końcowo komercjalizacji przełomowych i aplikacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w obszarach zgodnych z Krajową i Regionalną Inteligentną Specjalizacją.


2. Zwiększenie stopnia komercyjnego zaangażowania Instytutu w obszarze B+R i ugruntowania pozycji Instytutu jako generatora i kreatora innowacji w obszarach Regionalnych i Krajowych Inteligentnych Specjalizacji z ich ukierunkowaniem na komercyjną, celową aplikowalność.


3. Zwiększenie komercyjnej dostępności wysoko wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej, także poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników naukowych Instytutu w prace projektowe o komercyjnym charakterze.


4. Zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki, przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki oraz ich transpozycja do obszarów komercyjnego zastosowaniu, przy znaczącej współpracy z przedsiębiorcami w ramach istniejących Centrów naukowo-przemysłowych oraz poza nimi.


5. Zapewnienie spójności polskiego sektora nauki z Europejską Przestrzenią Badawczą, w tym w ujęciu komercyjnym, oraz stałego podnoszenie jakości aplikacyjnych badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w obszarach zgodnych z Krajową i Regionalną Inteligentną Specjalizacją.